เชิญชวนครูเข้าร่วมประชุมกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี พ.ศ. 2565

เชิญชวนครูเข้าร่วมประชุมและเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าประกวดกิจกรรมชุมนุม
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี พ.ศ. 2565

สำหรับครูวิทยาศาสตร์และอาจารย์ที่สนใจได้มีโอกาสศึกษา ปฏิบัติ และนำกิจกรรมไปพัฒนา
และปรับปรุงพร้อมขยายผลต่อไป
…เชิญชวนเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อชี้แจงของการเข้าร่วมประกวด
ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ ZOOM โดยลงทะเบียนผ่าน QR Code
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี