เยี่ยมบ้านนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๑ เมษายน และ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เยี่ยมบ้านนักเรียน
ผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” โดยมี นางละวาดอร ศรีวรรธนะ รองประธานแม่บ้าน
มหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี