แนวทางการลดภาระครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางการลดภาระครูและนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งมีการระบาดรุนแรงทั่วประเทศ มีผลกระบทบต่อระบบการศึกษา ทำให้สถานศึกษา ครู และนักเรียน ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.เพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี