โครงการขับเคลื่อนคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมโครงการขับเคลื่อนคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.เพชรบุรี คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีดำเนินการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ระบบโปรแกรม OBEC Content Center ซึ่งเป็นระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนา โดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
…ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัด ซึ่งมีเป้าหมายให้ครูผู้สอนสมัครสมาชิก และใช้งานระบบสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงสร้างผลงานนวัตกรรมการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล โดยแบ่งประเภทผลงานเป็น 2 ประเภท คือ 1. ผู้ใช้สื่อนวัตกรรมระบU OBEC Content Center และ 2. ผู้สร้างสื่อนวัตกรรมระบU OBEC Content Center โดย นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมหาดเจ้าสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี