โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมกิจกรรมการอบรมจิตอาสาพระราชทาน ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 83 คน ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 โดยมีโรงเรียนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต และโรงเรียนบางตะบูนวิทยา
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กิจกรรมสามารถขับเคลื่อนตามนโยบายของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและสำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบุรี ที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมระเบียบวินัย โดยใช้กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ปลูกฝังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนลูกเสือร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อื่น ทำความดีด้วยหัวใจ มีทัศนคติที่ดี และค่านิยมที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง
ณ โรงเรียนบางตะบูนวิทยา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ : นายอมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี