โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวสู่การส่งเสริมผู้เรียน ตามพหุปัญญา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้นวัตกรรมในการเสริมสร้างสมรรถนะทางการแนะแนว ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวสู่การส่งเสริมผู้เรียนตามพหุปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผอ.สพม.เพชรบุรี นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ รวมทั้งคณะศึกษานิเทศก์ในสังกัดสพม.เพชรบุรี และกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูแนะแนว ในสังกัดสพม.เพชรบุรี จำนวน 22 คน
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวในมิติด้านอาชีพ โดยใช้เครื่องมือนวัตกรรมในการเสริมสร้างสมรรถนะทางการแนะแนว และสามารถนำกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้ในการส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักเข้าใจตนเอง ศึกษาอาชีพที่สนใจ และเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพความถนัดความสนใจตามพหุปัญญาของตนซึ่งวิทยากรประกอบด้วย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี นายสขิล พรวิษณุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว
ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี