โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสังกัด สพม.เพชรบุรี

วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
…ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายในเรื่องทิศทางและแนวโน้มการทุจริตในประเทศไทย หัวข้อเรื่องการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยได้รับเกียรติจาก นายมีชัย โอ้น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วม 1 สำนักงาน ปปช. เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัด สพม.เพชรบุรี จำนวน 22 โรงเรียน รวมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มงาน และบุคลากร สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องมาลัยทอง โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์สปา เพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี