โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste Shcool) ปี ๒๕๖๔

นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “โรงเรียนปลอดขยะ” (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีความรู้และความเข้าใจด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนด้านการจัดการขยะ ณ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบที่ ๑ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ภาพ:ข่าว/ อาทิตยา ปรีชากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี