OBEC Content Center

ช่องทางการเข้าเว็บไซต์ OBEC Content Center สพฐ. (คลิกที่ไอคอน)

ช่องทางการเข้าเว็บไซต์ OBEC Content Center สพม.เพชรบุรี (คลิกที่ไอคอน)

———————————————————————————-

วีดีโอรับชมย้อนหลังการประชุมขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล
(OBEC Content Center)

ภาคเช้า (คลิกที่ไอคอน)

ภาคบ่าย (คลิกที่ไอคอน)