เผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายและวินัย (ออนไลน์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและวินัยเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา (ออนไลน์) รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี