นกิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายการุณ ชูช่วย นายเดชา ปาณะศรี และนายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในกิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมย์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและแสดงพลังในการต่อต้านการทุจริตร่วมกันของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ให้สาธารณชนได้รับทราบ และเพื่อให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เพชรบุรี ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: เพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี