นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ณ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์

วันอังคาร ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายการุณ ชูช่วย รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วยส.ต.อ.โรมรักษ์ หริ่งระรี่ และนางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตราชนิเวศมฤคทายวัน นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ณ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี